De Witte Merel | Lagere school

In de lagere school gaan we op verschillende manieren aan de slag met leerstof, bijvoorbeeld via contract- en projectwerk. Ook cultuurbeschouwing, crea, sport en beweging komen uitgebreid aan bod. Samenwerken, samenleven, omgaan met conflicten, betrokkenheid, respect, veelzijdigheid, medeverantwoordelijkheid en inspraak zijn de basis van alles wat we ondernemen in onze school. 

Ervaringsgericht leren

Contractwerk

De leerkrachten van de lagere school stellen zelf bundels samen met de leerstof voor wiskunde en Nederlands. De bundels gaan over specifieke thema’s en noemen we contracten. De leerkracht past als dat nodig is de contracten aan per leerling. Zo bieden we kinderen die moeite hebben met bepaalde leerstof extra opdrachten. Sterkere leerlingen dagen we dan weer uit met moeilijkere oefeningen.

We gaan dus flexibel om met het voorziene aanbod, afgestemd op de verschillende noden van onze kinderen. Zo realiseren we verdieping en verbreding, inoefening en herhaling, uitdaging en hulp op maat.

Projectwerk

Voor het vak wereldoriëntatie werken we projectmatig. De kinderen van het eerste leerjaar kozen bijvoorbeeld het project ‘Boomhutten’.

  1. Ontdekkingsfase: de kinderen gaan op stap in het bos en ontdekken verschillende soorten bomen.
  2. Leerfase: we voeren een klasgesprek en vragen ons af hoe het blad van een boom er precies uitziet, wat het verschil is tussen loof- en naaldbomen, enzovoort.
  3. Uitvoeringsfase: dankzij een handige papa maken de kinderen een bouwplan voor een echte boomhut. Daarna timmeren ze houten planken in elkaar.
  4. Presentatiefase: het is tijd voor de plechtige inhuldiging van de boomhut in aanwezigheid van de ouders.

In een project komen altijd ‘kennen‘ (bv. kennis over bomen), ‘kunnen‘ (bv. knutselen), en ‘zijn‘ (bv. samenwerken) aan bod. Bij de evaluatie houden we rekening met die drie aspecten. Kinderen staan ook stil bij hun eigen prestaties. Een mooi voorbeeld van ervaringsgericht onderwijs!

Cultuurbeschouwing

Op onze school kan je geen godsdienst volgen. In de plaats daarvan bieden we het vak cultuurbeschouwing aan, waarin kinderen uitgebreid kennismaken met diverse culturen en religies. Daarbij staat respect voor ieders overtuiging centraal. We staan stil bij de ander, maar ook bij onszelf. We kijken samen naar de wereld, onderzoeken en filosoferen.

Creatieve vorming

Elke week hebben alle kinderen crea. Een greep uit het aanbod: muziek, toneel, dans, beeld (knutselen, tekenen, schilderen), multimedia (foto, film).

Samen school maken

Onze kinderen krijgen onder begeleiding inspraak in de werking van de school. In de kring ontmoeten kinderen elkaar elke dag en wisselen ze gedachten en ervaringen uit. Tijdens het maandelijkse forum, telkens onder leiding van een andere klas, maken we samen afspraken, vieren we jarigen en tonen we aan elkaar waarmee we bezig zijn.

Hoe evalueren we?

We werken niet met een klassiek puntensysteem. Toch volgen we de ontwikkeling van onze kinderen nauwgezet op. Ons evaluatiebeleid is gebaseerd op de volgende principes:

  • We bekijken het algemeen functioneren van het kind. Niet enkel cognitief, maar ook sociaal, emotioneel en lichamelijk.
  • We evalueren via inhoudelijke beoordelingscriteria, die volgens ons meer zeggen dan louter cijfers. Zo proberen we ook een cultuur van concurrentie tussen onze leerlingen te vermijden.
  • We staren ons niet blind op het eindresultaat, maar volgen de evolutie die een kind doormaakt.
  • Kinderen evalueren zichzelf. Zo krijgen ze zicht op hun eigen sterktes en werkpunten.

Na de evaluatie volgt steeds een oudercontact. We organiseren drie oudercontacten per schooljaar, waarbij de leerkracht steeds alle bevindingen bundelt in een evaluatieverslag.